របៀបផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុង Mediafire បាន 12 Gb Free - Mediafire Free Storage

 
Published on Dec. 23, 2016

បងប្អូនអាចបង្កើតវានៅលើទូរស័ព្ទដៃបាន File storage made easy – including powerful features you won’t find anywhere else. Whether you’re sharing photos, videos, audio, or docs, MediaFire can simplify your workflow. -------------------------------- - How to study Powerpoint by khmer :https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sFfnUiB7iJYEdYPWn8uppjW - how to study Photoshop by khmer :https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sEuUrA1ThqIvjapmIPSraac - how to study Excel by khmer : - how to study autocad khmer : - how to study sony vegas by khmer :https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sHQSnzkrQyF3M-qjE8vKZZm - how to study sap 2000 by khmer : - and more...:https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sHdEgjZyz-2DvetB6EJOdAm *********************************** key to success in life Operacy (Buiding Leadership for the Future) Link 1 : https://www.youtube.com/playlist?list=PL53qdAdTCtuA69H5Q2i7g1aHnQGWfEsEh Link 2 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sG6-ublWzrTwLy3ERlRfezG If you want get more update from my channel, You can follow up with me by subscribe my YouTube Channel or like me on Facebook Page. Follow on: *************************************** ♥ Facebook Name: Entertainment And Knowledge ♥ Facebook page : https://www.facebook.com/7khmer/ ♥ YouTube Search : khmer knowledge ♥ YouTube :http://youtube.com/khmerknowledge999 ♥ PLEASE SUBSCRIBE : https://www.youtube.com/channel/UCgwkjtRsTDMf_reD4neeB2Q?sub_confirmation=1 PLEASE SUBSCRIBE, COMMENT, SHARE if you like ! Thanks ! ***************************************