15 Days Tour To Cilicia (Kilikia)

 
Published on Dec. 16, 2011

15 days tour to Western Armenia and Kilikia. Visiting Ani, Kars, Van, Mush, Bitlis, Diarbekir, Silvan, Mardin, Edecia, Hromkla, Korikos, Mount Nemrut, Kharberd, Erzurum. http://anitour.am/tour.php/