15 Days Tour To Cilicia (Kilikia)

 
Published on Dec. 16, 2011
Channel: Anitour
Category: Travel & Events
Source: Youtube

15 days tour to Western Armenia and Kilikia. Visiting Ani, Kars, Van, Mush, Bitlis, Diarbekir, Silvan, Mardin, Edecia, Hromkla, Korikos, Mount Nemrut, Kharberd, Erzurum. http://anitour.am/tour.php/