15 Days Tour To Cilicia (Kilikia)

Published on Dec. 16, 2011

15 days tour to Western Armenia and Kilikia. Visiting Ani, Kars, Van, Mush, Bitlis, Diarbekir, Silvan, Mardin, Edecia, Hromkla, Korikos, Mount Nemrut, Kharberd, Erzurum. http://anitour.am/tour.php/

Suggested videos for You

Tarsus To Derbe
Tarsus To Derbe
DprietoclerkRecommended for You!
Tarsus Mountains
Tarsus Mountains
Y01010100Recommended for You!